Kontantstrømoppstilling

Likvider tilført/brukt på virksomheten Note 2017 2016
 Resultat før skatt 37 630 241 33 735 845
 + Tap / – Vinning ved salg av anleggsmidler 0 125 000
 + Avskrivninger 16 019 962 14 347 025
 – Årets betalte skatter (8 111 136) (7 138 474)
 +/- Endring i varelager 823 343 7 922 205
 +/- Endring i kundefordringer (3 575 227) (7 124 060)
 +/- Endring i leverandørgjeld 740 025 (2 739 299)
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 1 725 546 (1 476 102)
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 (11 987 427) 8 918 352
 A = netto likviditetsendring fra virksomheten   33 265 328  46 570 493
 Likvider tilført/brukt på investeringer
 +/- Investeringer i varige driftsmidler 3 282 124 4 330 431
 +/- Endringer i immaterielle rettigheter 30 780 347 (293 344 653)
 – Av- og nedskrivninger (16 019 962) (14 347 025)
 – Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 0 30 000
 B = netto likviditetsendring fra investeringer   18 042 508  (303 391 247)
 
 Likvider tilført/brukt på finansiering
 +/- Endring langsiktig gjeld 2 (23 500 000) 305 000 000
 – Utbytte, ordinært og tillegg (25 000 000) (51 000 000)
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag (2 686 559) 0
 C = netto likviditetsendring fra finansiering   (51 186 559) 254 000 000
 A + B + C = netto endringer likvider gjennom året   121 277 (2 820 754)
 + Likviditetsbeholdning per 01.01. 5 566 634 8 387 388
 = Likviditetsbeholdning per 31.12.   5 687 911  5 566 633
 Kontantbeholdning mv framkommer slik:
 Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 3 3 984 994 4 051 383
 + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. 1 702 912 1 515 251
 = Beholdning av kontanter mv 31.12. 5 687 906 5 566 634
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
 Spesifikasjon I år I fjor
 Forsk.bet. og andre omløpsmidler  IB 177 387 894 136
 – Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB 1 727 171 177 387
 – Merverdiavgift IB 17 524 988 5 445 244
 + Merverdiavgift UB 8 845 154 17 524 988
 – Trekk og avgifter IB 7 565 364 6 968 826
 + Trekk og avgifter UB 7 408 526 7 565 364
 – Annen korts. gjeld IB 16 027 575 20 502 254
 + Annen korts. gjeld UB (*) 14 721 730 16 027 575
 Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter (11 987 427) 8 918 352
 (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster
 Lønnskostnader 14 148 591 15 775 072
 Påløpt kostnad 278 014 150 092
 Avsetninger for forpliktelser 0 58 560
 Forskuddsbetalte avgifter 295 126 43 850
 Sum 14 721 730 16 027 575
Note 2 – Endring langsiktig gjeld

Salgsproveny fra salg av strukturkvoter seitrål har i sin helhet blitt brukt til å nedbetale langsiktig gjeld.

Note 3 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.

Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.