Fiskets gang

Driftsopplegg

«Hermes» drev i 2017 fiske på tildelte kvoter av torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite, samt bifangst av andre kommersielle arter. Fisket foregikk langs norskekysten, i Barentshavet, i Svalbardsonen, på Øst-Grønland og i Nordsjøen. Det ble ikke fisket reker i 2017.

Total fangst

Total fangst i 2017 var 7757 tonn, en økning på 286 tonn fra 5671 tonn i 2016.

Alle tall som oppgis i tabell er produktvekt landet fangst, ikke rundvekt, slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Art 2017 Andel 2016 Andel Endring
Torsk 3 413 44 % 2 491 44 % 37 %
Hyse 1 541 20 % 795 14 % 94 %
Sei 1 911 25 % 1 051 19 % 82 %
Reker 0 0 % 785 14 %
Blåkveite 261 3 % 64 1 % 306 %
Uer 88 1 % 37 1 % 137 %
Snabeluer 391 5 % 385 7 % 2 %
Annen fisk 152 2 % 62 1 % 145 %
Totalt  7 757  100 %  5 671  100 %  37 %

Totalt fangstvolum 2010 til 2017

Antall turer og turlengde

Det ble gjennomført totalt 22 turer på hvitfisk. Dette er 5 flere turer enn i 2016. Turene varierte fra 8 til 30 døgn.

Fartøyet var i drift i 334 døgn, inkludert steaming til og fra fiskefelt og tid medgått til levering av fangst, mens det i 2016 var drift i 352 døgn. Denne nedgangen skyldes verkstedopphold og tekniske problemer som gjorde at det kun ble tauet enkeltrål i en periode på høsten.

Fiske etter hvitfisk

I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet er tildelt kvoter for. Ellers tilkommer også bifangst av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for. I tillegg fisket fartøyet, som en av tre norske trålere, blåkveite på Øst-Grønland i 2017.

Torskefisket var godt gjennom hele vinteren. Særlig opplevde selskapet gode fangster i mars, april og mai, mens høsten var noe dårligere og mer utfordrende – som den har vært senere år.

Hysefisket i 2017 pågikk i hovedsak på vinteren og våren, og «Hermes» fisket opp den opprinnelige kvoten fra årets start. På høsten kom det store kvotetillegg til trålflåten. Hysefisket i november og desember var også utfordrernde, men en god del bedre enn i samme periode året før.

Seifisket i Nordsjøen foregikk i stor sett i august. Grunnet tekniske problemer ble det ikke fisket med dobbeltrål, men fisket var såpass bra at det likevel ble gjennomført nærmest som planlagt.

Fiskeriet utover høsten har foregått langt nord de senere årene, og da gjerne øst om Svalbard. Dette har ført til at det er gjort avtaler mellom fiskeri- og miljøorganisasjonene om ikke å utøve fiske i områder der fiske tidligere ikke er dokumentert. Hermes AS er veldig positiv til en slik enighet mellom organisasjonene, da det er svært viktig for et langsiktig bærekraftig fiske at det blir høstet nok kunnskap før nye områder åpnes.

Myndighetene har i løpet av 2017 og 2018 satt i gang et arbeid med reguleringsplaner/lovverk for dette området, der vi har deltatt i dialogmøter. En lovregulering av sonene med sårbare habitat der man ikke har fangstet før, stiller selskapet seg meget positiv til.

Tauetid

Total tid med bruket i sjøen var 4033 timer, noe som tilsvarer 168 døgn.

Fangstvolum og fangstrater

I 2014 ble det for første gang på mange år åpnet for direktefiske etter uer. Slikt fiske ble også gjennomført i 2017.

For året under ett gir den totale fangstmengden sett mot tauetiden, en gjennomsnittlig fangstrate på 2996 kg rund vekt per time, noe som er en bedring fra 2016.

Fangstratene varierer sterkt etter hvilke fiskeslag det fiskes på (torsk/hyse/sei/uer/blåkveite/reker), årstid, område, værforhold og andre variabler.

Bunkersforbruk

Totalt forbruk av bunkers var på 4 313 614 liter i 2017, en økning på 30 265 liter fra 2016. Snittforbruket per driftsdøgn økte fra 12 169 liter per døgn i 2016 til 12 915 liter per døgn i 2017.

Bunkersforbruk per kg fangst

Bunkersforbruket per kg fangst varierer sterkt med fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkers- effektive turene i 2017 var torske- og hysefisket på vinteren og våren.

Snittforbruket gjennom hele året var 0,56 liter per kg levert fangst. Dette er en markant nedgang fra 0,75 liter per kg i 2016.

Trålene vi fikk utviklet i 2014, der vi reduserte trådarealet i trålnettet betydelig, er fortsatt i bruk.

Marked og omsetning

Priser på våre produkter

Prisene på de fleste arter, unntatt sei og snabeluer, gikk opp fra 2016 til 2017. Samlet veid snittpris for alle leverte produkter økte med 1 øre fra fjoråret.

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen på de forskjellige produktene selskapet leverer, se tabell og figur på neste side.

Største kunder

Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse, samt noe sei. Deres andel utgjorde nesten 80 % av total fangstverdi av disse artene. Dette skyldes volumvekst og høyere priser på torsk og hyse, artene som utgjør hoveddelen av deres innkjøp.

Fangstverdi

En markant oppgang i totalt oppfisket kvantum medførte at fangstverdien totalt sett endte på et meget godt nivå.

Snittpriser

Art 2017 2016 Endring Endring
Torsk 28,93 26,68 2,25 8,43 %
Hyse 19,47 14,77 4,7 31,82 %
Sei 10,9 16,58 – 5,68 – 34,26 %
Reker 24,14
Blåkveite 42,72 41,91 0,81 1,93 %
Uer 7,48 7,16 0,32 4,47 %
Snabeluer 8,46 9,76 – 1,3 – 13,32 %
Annen fisk 15,88 12,88 3 23,29 %
Snittpris 21,54 21,53 0,01 0,05 %

Snittpriser totalt 2010 til 2017