Årsregnskap

DRIFT Note 2017 2016
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 159 183 032 116 807 595
Annen driftsinntekt 1, 2, 8 10 233 068 26 189 654
Sum driftsinntekter 169 416 100  142 997 248
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 10 214 748 9 104 035
Lott og lønnskostnader 3 51 892 975 46 649 553
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 16 019 962 14 347 025
Annen driftskostnad 6, 16 42 785 887 32 947 921
Sum driftskostnader 120 913 572  103 048 534
DRIFTSRESULTAT   48 502 528  39 948 714
FINANS Note 2017 2016
Finansinntekter
Annen renteinntekt 122 148 185 720
Annen finansinntekt 1 542 14 922
Sum finansinntekter   123 691  200 642
Finanskostnader
Annen rentekostnad 10 957 661 6 211 478
Annen finanskostnad 38 316 202 034
Sum finanskostnader   10 995 977  6 413 512
FINANSRESULTAT   (10 872 287) (6 212 870)
Ordinært resultat før skattekostnad   37 630 241  33 735 845
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8 9 023 779 8 156 285
Ordinært resultat   28 606 462  16 379 469
ÅRSRESULTAT   28 606 462  25 579 560
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 9 25 000 000 25 000 000
Ytet konsernbidrag 2 747 822 2 014 919
Overføringer annen egenkapital 9 858 640 (1 435 365)
Sum overføringer   28 606 462  25 579 555

Balanse per 31.12.2017

EIENDELER Note 2017 2016
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 10 376 217 966 406 998 313
Sum immaterielle eiendeler   376 217 966  406 998 313
Varige driftsmidler
Skip 4, 10 39 557 215 46 040 957
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 10 6 895 651 3 694 032
Sum varige driftsmidler   46 452 866  49 734 990
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 30 000 30 000
Andre fordringer 11 4 266 017 5 991 562
Sum finansielle anleggsmidler   4 296 017  6 021 562
Sum anleggsmidler   426 966 849  462 754 865
OMLØPSMIDLER Note 2017 2016
Varer 10, 12 10 435 650  11 258 993
Fordringer
Kundefordringer 10 14 510 451 10 935 224
Andre kortsiktige fordringer 11 2 022 296 177 387
Sum fordringer   16 532 748  11 112 611
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, 13 5 687 906  5 566 634
Sum omløpsmidler   32 656 303  27 938 238
SUM EIENDELER   459 623 152  490 693 103

Balanse per 31.12.2017

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2017 2016
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 14 2 115 400 2 115 400
Overkurs 9 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 2 056 161 1 197 521
Sum opptjent egenkapital   2 056 161  1 197 521
Sum egenkapital 19 175 103  18 316 463
GJELD Note 2017 2016
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 6 500 852 6 931 507
Sum avsetning for forpliktelser   6 500 852  6 931 507
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 10 361 500 000 385 000 000
Sum annen langsiktig gjeld   361 500 000  385 000 000
Sum langsiktig gjeld   368 000 852  391 931 507
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 4 269 531 3 529 505
Betalbar skatt 8 8 586 701 8 111 136
Skyldig offentlige avgifter 16 253 679 25 090 352
Utbytte 25 000 000 25 000 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 3 615 555 2 686 559
Annen kortsiktig gjeld 15 14 721 730 16 027 575
Sum kortsiktig gjeld   72 447 196  80 445 127
Sum gjeld   440 448 048  472 376 634
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   459 623 152  490 693 097

Tromsø
31. desember 2017

27. april 2018