Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS driver trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes».

Virksomheten har i 2017 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært engasjert av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (tidligere OVT), samtidig som det har vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte. Begge
engasjementene er betalte oppdrag og inngår dermed i årets inntekter.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap, og med Hermes II AS og Iskanten AS som søsterselskap og Angelia AS som datterselskap. Unntaksbestemmelsene i Regnskapslovens § 3-7 benyttes, og konsernregnskapet utarbeides derfor av morselskapet. Regnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styrets sammensetning og kompetanse

Det har ikke vært endringer i styret i beretningsåret. Selskapets styre har fem medlemmer.

Styreleder Ørjan Nilsen er advokat og partner i SimonsenVogtWiig, Tromsø. Nilsen har mange års erfaring innenfor blant annet forretningsjus og har vært styreleder i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Birger H. Dahl er administrerende direktør i Birger H. Dahl AS, et morselskap i konsern som eier og driver to ringnotfartøy med base i Bodø. Dahl har lang erfaring innen drift av fiskefartøy og har hatt mange verv innenfor ulike organisasjoner og fora i fiskerinæringen. Han ble valgt inn i styret i Hermes AS i 2011.

Styremedlem Kjell Gunnar Mikalsen er tidligere eier og daglig leder for, og i dag styremedlem i Scanfish Norway AS. Mikalsen har lang erfaring og solid kunnskap innenfor kjøp og salg av fisk innenlands og ved eksport til hele verden. Han har vært styremedlem i Hermes AS siden 2012. Styremedlem Bjørn Sælen er universitetslektor II ved UiT, Norges arktiske universitet, i Tromsø. Sælen er statsautorisert revisor og tidligere partner i PwC, med spesialkompetanse innenfor fiskeri. Ble valgt inn i styret i Hermes AS i 2012.

Styremedlem Åsmund Breivik er skipper på frysetråleren M/Tr «Hermes». Breivik har lang erfaring med fiske og har vært skipper på selskapets fartøy siden 2008. Han har vært ansattes vararepresentant i styret siden 2013 og ble valgt inn som styremedlem i 2016.

Styrets arbeid i beretningsåret

Styret har det overordnede ansvaret for driften av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering som sikrer dette. Videre blir saker av stor strategisk og økonomisk betydning for selskapet alltid behandlet i styret.

I beretningsåret ble det avholdt fem styremøter hvor totalt 25 saker ble behandlet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2017 var 7 757 tonn produktvekt, mot 5 671 tonn i 2016. Økningen skyldes tilførte kvoter og økt fangst av alle hovedarter; torsk, hyse og sei i Barentshavet, sei i Nordsjøen og blåkveite fisket ved Grønland. Det ble ikke fisket reker i 2017.

Fangstvolum produktvekt 2017 mot 2016

Volum 2017 2016
Torsk 3 413 2 491
Hyse 1 541 795
Sei 1 911 1 051
Reker 0 64
Blåkveite 261 64
Uer 88 37
Snabeluer 391 385
Annen fisk 152 62
Totalt volum 7 757 5 671

Veide snittpriser 2017 mot 2016

Volum 2017 2016
Torsk 28,93 26,68
Hyse 19,47 14,77
Sei 10,90 16,58
Reker 0,00 24,14
Blåkveite 42,72 41,91
Uer 7,48 7,16
Snabeluer 8,46 9,76
Annen fisk 15,88 12,88
Snittpris all fangst 21,54 21,53

Prisutvikling

Totalt sett endret ikke prisene seg vesentlig i fra 2016 til 2017, med en økning på kun 0,01 kroner per kilo i veid snittpris for alle leverte produkt. Bak den lille endringen i totalpris skjuler det seg større variasjoner innenfor de enkelte artene. En stor reduksjon i prisen på sei balanserte ut prisøkningen på torsk og hyse. Snabeluer ble levert rund i 2017 og dermed til en lavere pris.

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 75 % av fangstverdien og 68 % av volumet – noe som er nærmest uforandret fra 2016.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og desidert viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Espersen ble etablert i 1937, og er i dag eid av en stiftelse. Samarbeidet med disse to aktørene startet for ni år siden, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske.

For å utvikle dette samarbeidet videre, ble det startet flere prosjekter i 2016. Disse ble videreført i 2017 og fortsetter også i 2018. Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse, samt noe sei. Scanfish/Espersens andel av totalen har også økt gjennom 2017, og utgjorde da nesten 80 % av total fangstverdi av disse artene. Dette skyldes volumvekst og høyere priser på torsk og hyse, som utgjør hoveddelen av deres innkjøp.

Egen eksport av fisk

Da markedet for den største torsken var vanskelig ved inngangen til 2013, startet selskapet med egen eksport. Omfanget har vært gradvis avtakende, og i 2017 ble det ikke foretatt noen egen eksport. Selskapet har fortsatt eksporttillatelse.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk opp fra 2016 til 2017. Utdrag av kostnader i tabellen under illustrerer også noe av denne endringen.

Fellesutgiftene økte med 1 110 713 kroner på grunn av veksten i fangstvolumet, noe som også medførte økte utgifter til lossing og emballasje.

Lønnskostnadene steg med 5 243 422 kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til lott grunnet høyere delingsfangst, der også betaling for oppdrag fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste inngår.

Forbruk av bunkers økte fra 4 283 349 liter i 2016 til 4 313 614 liter i 2017. Bunkersprisen på verdensmarkedet økte noe i løpet av 2017, og den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 3,22 kroner i 2016 til 3,70 kroner i 2017. I tillegg ble mineraloljeavgiften økt i 2017.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene har steget vesentlig i 2017 og endte på 10 175 580 kroner,  mot 6 049 631 kroner i 2016. Bakgrunnen for dette er økt løpende vedlikehold og erstatning av ødelagte komponenter etter flere mindre havari uten forsikringsdekning.

Selskapet har i 2017 balanseført periodisk vedlikehold med 1 997 274 kroner. Kostnadene periodiseres over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Balanseføringen av periodisk vedlikehold er gjort for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Selskapet har også i 2017 balanseført periodisk klassing. Dette utgjorde 2 268 743 kroner per 31.12.

Kostnader 2017 mot 2016

Kostnader, utdrag 2017 2016
Fellesutgifter 10 214 748 9 104 035
Lønnskostnader 51 892 975 46 649 553
Bunkers 16 076 156 14 243 092
Vedlikehold 10 175 580 6 049 631
Sum utdrag 88 359 459 76 046 311

Resultat

Hermes AS hadde i 2017 driftsinntekter på 169 416 100 kroner mot 142 997 248 kroner i 2016. I inntektene for 2017 inngår 3 966 648 kroner i betaling fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste samt 5 000 000 kroner vedrørende salg av 0,32 kvotefaktorer sei som deler av annen driftsinntekt.

Resultatregnskapet for 2017 viser et driftsresultat på 48 502 528 kroner, og et ordinært resultat etter finans- før skattekostnad på 37 630 241 kroner.

Skattekostnaden på ordinært resultat er 9 023 779 kroner, noe som gir et ordinært resultat på 28 606 462 kroner.

Utbytte og disponering av overskudd

Grimsholm AS og AS Jakobsen & Sønner var minoritetsaksjonærer i Hermes AS med 47 % av aksjene fram til juni 2016. Våren 2016 ønsket de å selge sine aksjeposter, og la fram et tilbud til majoritetsaksjonær Hermes Holding AS.

Daværende eiersammensetning ville på sikt gitt selskapet utfordringer med å tilfredsstille deltakerlovens krav til at fiskefartøy skal eies av aktive fiskere. Med dette og selskapets gode drift de siste årene til grunn, ønsket både selskapets styre og majoritetseier å søke en løsning som innebar videre drift.

Da Hermes Holding AS ble innvilget finansiering til kjøp av 47 % av aksjene i Hermes AS, var en av bankens betingelser i tilsagnet at det innen 31. august 2016 skulle tilbakebetales et beløp på 51 000 000 kroner. Beløpet ble forutsatt tatt ut av Hermes AS som tilleggsutbytte basert på avlagt årsregnskap for 2015.

Videre stilte banken krav om tilbakebetaling av 25 000 000 kroner innen 30. juni 2017, med forutsetning om at dette beløpet ble tatt som utbytte fra Hermes AS for regnskapsåret 2016. Tilsvarende krav er satt med ytterligere tilbakebetaling av 25 000 000 kroner innen 30. juni 2018, med forutsetning om at dette beløpet ble tatt som utbytte fra Hermes AS for regnskapsåret 2017.

Ut fra dette foreslår styret at 25 000 000 kroner av årsresultatet på 28 606 462 kroner utdeles som utbytte til aksjonærene, 2 747 822 kroner ytes som konsernbidrag og at resterende 858 640 kroner overføres til annen egenkapital.

Utbyttet for regnskapsårene 2016 og 2017 er i sin helhet brukt til å styrke konsernets kapitalstruktur.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen på 19 175 103 kroner. Utover det som fremkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Nøkkeltall fra regnskapet 2017 mot 2016

Nøkkeltall 2017 2016
Driftsinntekter 169 416 100 142 997 248
Driftsresultat 48 502 528 39 948 714
Finansresultat -10 872 287 -6 212 870
Ord.res. før skattekostnad 37 630 241 33 735 845
Skattekostnad -9 023 779 -8 156 285
Årsresultat 28 606 462 25 579 560

Inneværende år

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2018. Med kjøpet av rettigheter i 2016, økte kvotegrunnlaget betraktelig, og fra høsten 2017 er opprinnelig grunnkvote strukturert inn på fartøyet «Hermes».

I 2018 har selskapet for første gang på mange år ikke inngått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, fordi fartøyet ikke tilfredsstilte de kriterier som var satt. Fartøyet har for lang driftstid på motorene til å nå opp i konkurranse med nyere fartøy. Selskapet legger til grunn at det likevel kan søkes på framtidige oppdrag.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift, er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd, endrede pris- og markedsforhold, inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå.

Så langt i 2018 har markedssituasjonen for hvitfisk syntes positiv med oppgang i priser for både torsk og hyse sammenliknet med snittpriser for 2017. En styrket kronekurs kan gi utslag i reduserte fiskepriser, men dette forventes ikke å slå inn på kort sikt.

Dersom oljeprisen internasjonalt øker, vil selskapet bli påvirket gjennom økte bunkerskostnader, noe det tas høyde for i budsjettene for 2018.

Med totale langsiktige lån på 361 500 000 kroner, løper selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Dette tas det høyde for i budsjettene for inneværende år, selv om Norges Bank kun har signalisert en moderat renteøkning i 2018.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold for inntektsåret.

Likviditet

Resultatene i 2018 har så langt vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.17 var på 5 687 906 kroner.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen negativ med 39 790 893 kroner. Her inngår foreslått utbytte på 25 000 000 kroner. I selskapets lånebetingelser (covenant) er det satt krav om at arbeidskapitalen skal være positiv. Bankens covenant er ikke overholdt, men waiver fra bank er gitt.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag, og i et eget forprosjekt vedrørende markedsutvikling, som ble avsluttet i 2017. Prosjektet, Velkommen om bord / Welcome on Board, som var delvis finansiert gjennom Innovasjon Norge, er nå videreført i et hovedprosjekt som fra og med regnskapsåret 2017 er godkjent innenfor Skatte-FUNN.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom, og det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å tilbakeføre verdier lokalt, blant annet ved å bidra til å skape aktiviteter langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på Sørøyrocken i Sørvær og Liv i Loppa i Bergsfjord, sponsor for basketlaget Tromsø Storm og som en av hovedsamarbeidspartnerne til filmen Den 12. mann.

Utdanning og rekruttering

I løpet av 2017 har Hermes AS deltatt på flere utdannings- og rekrutteringsmesser, som Håp i Havet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Forum – Marine Næringer i Hammerfest. Selskapet har i 2017 også inngått et forpliktende samarbeid med Ungt entreprenørskap Troms. Gjennom hele året har «Hermes» hatt lærlinger om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering deler av året.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre  elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. I 2017 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden Fishing for Litter i regi av Miljødirektoratet, og bidratt til at 84 tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet inn til avfallsbehandling på land. Også «Hermes II» har deltatt i oppryddingsarbeid under miljødugnaden Ren Kyst.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form av miljøavtrykk og økonomisk og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord / Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge med på, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Flåten består av en utvalgt gruppe norske fiskefartøyer som bistår HI med innsamling av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd. Flåten leverer inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet. Mannskapet om bord på «Hermes» foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig like de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

I tillegg til å delta i HIs referanseflåte, har «Hermes» hatt oppdrag med tokt for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Her foretar fartøyet prøvefiske for å undersøke fangstsammensetning i de enkelte trålhal. Dersom prøver viser en sammensetning med for mye yngelinnblanding, vil fiskefeltet kunne bli stengt. Dersom prøvene viser det motsatte, kan det resultere i åpning av stengte felt. Oppdragene for sjøtjenesten utføres både i fisket etter reker og hvitfisk.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

Gjennom siste år er det gjort store investeringer i kommunikasjonsutstyr, varmesøkende kamera og oppgradering av annen instrumentering i rorhuset. Dette har resultert både i en bedret arbeidssituasjon på broen og økt sikkerhet om bord.

I 2017 har selskapet hatt 6 hendelser ombord som har resultert i sykemelding etter moderate personskader. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Totalt har selskapet hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 2,38 årsverk i 2017, tilsvarende 5,95 %.

Selskapet har i 2017 sluttført implementeringen av ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring, både om bord i fartøyet og på rederikontoret. Sertifiseringen
ble gitt i mai 2017. Rederiet anser det som vitalt at alle ansatte har en felles forståelse for ISM-arbeidet. Alle har derfor gjennomgått kurs i ISM og ASH (arbeid, miljø og sikkerhet) i løpet av 2017.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOX- og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2017 har selskapet ikke hatt kvinnelige ansatte eller styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er ikke balansert, men dog akseptabel ut fra normalen for bransjen. Hermes deltok i 2017, som tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap og Håp i Havet. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til yrket.

Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre likestilling.

Tvistemål

Selskapet har i beretningsåret ikke vært involvert i noen rettstvist.

Tromsø
31. desember 2017

27. april 2018